Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

OTOMATİK KATILIM

Otomatik Katılım

OTOMATİK KATILIM

Otomatik Katılım Online Başvuru Form +

Otomatik Katılım’a dahil olmak artık çok daha hızlı, güvenli ve kolay.

Otomatik Katılım Online Başvuru Formu için tıklayın.

Soru Cevap +
Otomatik katılıma kimler dahil olacak? +

Otomatik katılımda, aşağıda sayılan 3 şartı sağlayanlar işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilmektedirler:

1- Türk vatandaşı olan veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca mavi karta sahip olan;
2- 45 yaşını doldurmamış ve fiili ehliyete sahip kişiler;
3- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi uyarınca hizmet akdi ile çalıştırılanlar veya (c) bendi uyarınca kamu idarelerinde çalışanlar.

Otomatik katılım zorunlu bir uygulama mıdır? +

Evet zorunludur.

Otomatik katılım ne zaman başlayacak? +

1 Ocak 2017 tarihinde başlayacaktır.
01.01.2017 tarihinden itibaren çalışan sayısına bağlı olarak kademeli olarak sisteme dahil olunacaktır.
Çalışan sayısı tespitinde işverene ait tek vergi levhası altındaki çalışan sayısı baz alınacaktır.
2017 Ocak ayında 1000+
2017 Nisan ayında 250-999
2017 Temmuz ayında 100-249
2018 Ocak ayında 50-99 2018
Temmuz ayında 10-49
2019 Ocak ayında 5-9

Çalışanlar sisteme nasıl dahil olacaklar? +

Çalışanlar, çalıştığı işyeri tarafından sisteme dâhil edilecektir.

Çalışanlar otomatik katılım kapsamında sahip olacağı emeklilik planına
istediği emeklilik şirketinden alabilir mi?
+

Hayır. İşveren, hangi emeklilik şirketi ile anlaşmışsa çalışanlar bu plana dahil olacaklardır.

Bir Şirket Birden Fazla Emeklilik Şirketi ile Çalışabilir Mi? +

Evet, işveren birden fazla emeklilik şirketi ile sözleşme imzalayabilecektir.

Çalışanın maaşından ne kadar kesinti yapılacak? +

Otomatik katılımda çalışan, asgari prime esas kazancının %3’üne karşılık gelen tutar kadar katkı payı ödeyecektir. Çalışan katkı payı hesaplanırken virgülden sonraki kısım dikkate alınmaz. Çalışan belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden isteyebilir.
Asgari ücretli çalışanlar için (asgari brüt ücret 2.029,50 TL), bugünkü hesaplamayla, aylık 60 TL, yıllık da 720 TL kesilecektir. Yani, otomatik katılımda en düşük kesilecek aylık tutar, bugün için 60 TL olacaktır. Örneğin; Aylık prime esas kazancı 2.500 TL olan bir çalışan için, aylık 75 TL, yıllık da 900 TL kesilecektir.

Tüm şirketler otomatik katılımı uygulayacak mı? +

4632 sayılı Kanun uyarınca çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli bir geçiş söz konusu olacaktır. 01.01.2019 tarihinde 5+ çalışanı olan tüm işyerlerinde ki çalışanlar sisteme dahil olmuş olacaktır.

Mevcutta BES’i olanlar ne yapacak? +

Otomatik katılım sistemine katılmak zorunlu ve 45 yaş altı tüm çalışanlar işverenler tarafından otomatik sisteme dahil edilecek. Yani mevcut sözleşmeler otomatik katılım kapsamına sayılamayacaktır. Eğer katılımcının mevcutta bireysel emeklilik sözleşmesi ya da sözleşmeleri var ise otomatik katılım ile birlikte bir adet daha emeklilik sözleşmesi olacak.

Mevcutta BES’i olanların sözleşmelerini iptal ettirip, otomatik katılıma geçme
hakları var mı?
+

Böyle bir imkân tanınmıyor. Mevcut durumdaki BES ‘ten çıkıp, aynı haklarla birlikte otomatik katılıma geçme hakkı bulunmuyor. Kanun böyle bir hak tanımadığı için de mevcut BES ‘ten çıkış yapıldığı takdirde, süre, birikim, devlet katkısını hak etme gibi tüm haklar o sözleşme/ler için kaybolur.

Katkı payları nasıl ödenecek? +

Katkı payı tutarı, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılacaktır.

Otomatik katılımda işveren de çalışan gibi katkı yapacak mı? +

Hayır, işverenin katkısı olmayacak.

Çalışanın maaşından en yüksek ne kadar kesinti yapılacak? +

Otomatik katılım için aylık en yüksek kesilecek tutar, sgk tavan ücretinin %3 ‘dür.
2018 yılı için SGK Tavan Ücreti olan 15.221,40 TL‘nin %3’ü yani en yüksek tutar 457 TL‘dir. Örneğin; aylık maaş 15.000 TL olan bir çalışan için, 15.000 TL’nin %3 ü değil, yine 457 TL kesinti yapılacaktır.

BES’e, yasada belirlenenden daha fazla katkı yapılabilir mi? +

Evet, yapılabilir. Çalışan belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını sadece işverenden isteyebilecektir. Çalışanlar bu taleplerini ilgili ayın ücret hesaplaması tamamlanmadan önce işverene bildirmekle yükümlüdür. Ücret hesaplaması tamamlandıktan sonra gelen talepler bir sonraki ödeme döneminden itibaren gerçekleştirilecektir.

Çalışanın otomatik katılıma girmek istememe hakkı var mı? +

Uygulama başladığında, işveren otomatik olarak 45 yaş altı her çalışanı sisteme dahil etmek, çalışan da sisteme girmek zorundadır. Ancak 2 ay içinde çalışan kendi isteği ile sistemden ayrılabilir. Buna da cayma hakkı denmektedir. Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara devlet bir kereye mahsus olmak üzere 1.000 TL ilave devlet katkısı ödeyecektir. Bunun hak edişi süreye bağlı olarak devlet katkısı hak ediş kuralları ile aynı olacaktır
Cayma hakkını kullanan bir çalışan aynı işyerinde çalışıyor olması durumunda takvim yılını müteakip nisan ayı itibarıyla ve 45 yaşını doldurmamış olması durumunda otomatik katılım sistemine tekrar dahil olacaktır.

2 ay içinde cayma yapıldığında, maaş kesintileri iade edilecek mi? +

Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilecektir.

Sistemden 2 aydan sonra da çıkış yapılabilir mi? +

İki aydan sonra çıkış yapılabilir. Ancak çıkış tarihine göre devlet katkısı tutarlarının belli bir oranı hak edilebilecek aynı zamanda içinde bulunulduğu süreye göre farklı oranlarda getiri üzerinden stopaj/vergi kesintisi uygulanacaktır.

Otomatik katılımdan ne zaman emekli olunacak? +

Mevcut BES ’teki şartlar otomatik katılım için de geçerli olup; sistemde 10 yıl kalan ve 56 yaş koşulunu sağlayan emekliliğe hak kazanacak ve hem sistemdeki kendi birikimleri ve getirilerini hem de devletin yaptığı tüm katkıları alabilecektir.

Devlet otomatik katılım kapsamında katkıda bulunacak mı? +

Devletin katkısı iki türlü olacak.
Birincisi, maaşlardan kesilip, BES’e ödenen katkı paylarına devlet de yüzde 25 katkı yapacak. Yani, maaştan her ay 100 TL kesilip, emeklilik hesabına yatırıldığında; devlet de her ay hesabına 25 TL yatıracak.
İkincisi; cayma hakkını kullanmayan çalışanlara, bir kereye mahsus olmak üzere devlet, 1.000 TL ilave katkı yapacak.
Sisteme otomatik katılım kapsamında girdiniz ve cayma hakkını kullanmayıp, sistemde kalmaya devam ettiniz. Üçüncü ayda devlet aylık yaptığı yüzde 25’lik katkıların dışında emeklilik hesabınıza bir kereye mahsus 1.000 TL devlet katkısını taahhüt olarak ilave edecek.

Otomatik katılımda devlet katkısından başka avantaj var mı? +

Evet var. O da; BES ’ten emeklilik hakkını elde eden çalışanların, birikimlerini en az 10 yıllık gelir sigortasına yatırmaları yani sistemdeki birikimlerinin tamamını alıp çıkmak yerine, aylık maaş almaya karar vermesi halinde devlet, birikimin yüzde 5’i kadar daha katkı yapacak.

Mevcut BES’i olanlar, devletin yüzde 25’in dışında ek yaptığı 1.000 TL’lik
katkıdan yararlanabilecek mi?
+

Hayır, bu hak sadece otomatik katılım için ve otomatik katılım kapsamında cayma hakkını kullanmayan çalışanlar için geçerli olacaktır.

Otomatik katılımdan istendiği zaman çıkıldığında devlet katkısının tamamı
alınabilecek mi?
+

Hayır, devlet katkısını hak etmenin süreleri var.
Gerek yüzde 25’lik katkı gerekse de ek 1.000 TL katkıyı hak etmenin süreleri şöyledir:

  • İlk 3 yıl içinde sistemden çıkanlar hiçbir şekilde devlet katkısını alamıyorlar.
  • 3 ila 6 yıl arasında çıkanlar devlet katkısındaki birikimlerinin yüzde 15’ini,
  • 6 ila 10 yıl arasında çıkanlar yüzde 35’ini,
  • 10 yılı tamamlayanlar yüzde 60’ını alabiliyorlar.
  • 10 yılı tamamlayıp bir de 56 yaşını dolduranlar devlet katkısının tamamını alıp, emekli oluyorlar.
Otomatik katılımdan erken çıkıldığında çalışanlar kendi birikimlerinin
tamamını alabilecekler mi?
+

Kişilerin maaşlarından kesilen tutarları ve bunların getirisini alabilecekler. Sadece getiri üzerinden aşağıdaki belirtilen oranlarda stopaj kesintisi ödemeleri gerekecektir

  • 10 yıldan önce ayrılanlar için getiri tutarının %15’i
  • 10 yıllık katkı payını ödeyip 56 yaşını doldurmadan ayrılanları için getiri tutarının %10’u
  • Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat ve maluliyet gibi nedenlerle ayrılanlar için getiri tutarının %5’i oranında vergi uygulanmaktadır.

Çalışanın katkı payı ödemesini durdurma hakkı var mı? +

Cayma hakkını kullanmayan çalışanlar, isterlerse katkı payı ödemelerine ara verebilir. Hangi şartlarda ara verileceği Hazine Müsteşarlığı tarafından alt yönetmeliklerle belirlenecektir.

Eş ve çocuklar otomatik katılıma dahil edilebilir mi? +

Hayır sadece çalışan otomatik katılıma dahil edilebilir.

Çalışan işten çıkıp çalışmazsa, işsiz kalırsa ya da kendi şirketini kurarsa
sistem nasıl işleyecek?
+

Bu durumda çalışan kendi isteğine bağlı olarak ödemelerine devam edebilecek, ara verebilecek veya erken çıkış yapabilecektir. Ancak çalışan kendi isteğine bağlı ödemelerine devam etmek isterse katkı paylarının tutarı ABÜ’nün %3’den aşağı olamayacaktır.

Çalışan birden fazla işverenden maaş alıyorsa sisteme nasıl dahil olacak ? +

Her bir işverenden zorunlu alınacak ve birden fazla sözleşme olacak.

Çalışan işyeri değişikliği yapar ise ne olacak? +

Başka bir işyerine geçildiğinde eğer o işyeri de otomatik katılım kapsamında ise çalışanın daha önceki işyerinde kazandığı birikim, emeklilik süresi gibi haklar yeni işyerindeki emeklilik planına aktarılabilecek. Çalışan bu talebini işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.
Yeni işyeri otomatik katılım kapsamında değilse, çalışan isterse, önceki işyerindeki sözleşme kapsamında ödemeleri yapabilir, BES ’ini kendi devam ettirebilir. Çalışanın böyle bir talebi olmazsa, emeklilik sözleşmesi son bulur ve ödediği tutarlar getirileri ile birlikte stopaj sonrası kendisine ödenir.

Katkı payı yatırılması gibi tüm işlemlerden çalışanlar mı sorumlu olacak? +

Hayır, tüm işlemleri işveren yapacak ve otomatik katılım için ödenecek paraları tahsil ve takip sorumluluğu işverende olacaktır.

İşveren, maaştan yapılan kesintiyi BES’e aktarmazsa ne olacak? +

Katkı payı tutarı, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü işveren tarafından emeklilik şirketine aktarılır. İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu olur. İşverenin otomatik katılım kapsamındaki yükümlülüklere ve düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca idari para cezası uygulanır.

İşverenin iflası ya da şirketi kapatması gibi durumlarda ne olacak? +

Çalışanların birikimleri emeklilik fonlarında ve Takasbank’ta saklanmaktadır. İşverenin iflası veya kapanması satılması gibi durumlardan etkilenmez. Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır.

Otomatik katılım ile sisteme girenlerden kesinti yapılacak mı? +

Bu kapsamda sunulan emeklilik planlarında emeklilik şirketlerince fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılmaz. (Mevcut BES’te ise giriş aidatı, yönetim ve fon işletim giderlerine ilişkin kesintiler yapılmaktadır)

Fon işletim gideri kesintisi oranı ne olacak? +

Otomatik katılım sözleşmelerinde sunulan fonlar için fon işletim gider kesintisi azami yıllık yüzde 0,85 olacaktır.

Çalışanların birikimleri nerelerde değerlenecek? +

İki aylık cayma süresinde, ilgisine göre çalışan veya işverence tercih edilen Başlangıç Fonunda yatırıma yönlendirilir.
Faizli ve faizsiz olarak 2 tip Başlangıç Fonu olacak.
İki aylık cayma süresi sonrasında, çalışanın talep etmesi durumunda Değişken Fonlara geçiş yapılabilecek.
Değişken fonlar;
Muhafazakar, Dengeli, Atak ve Agresif olacak şekilde 4 tip faizli,
Atak ve Agresif olacak şekilde 2 tip faizsiz,
Toplam 6 tip fon
Talep edilmesi durumunda Başlangıç Fonu’nda kalınabilir.
Birinci yılın sonunda, çalışanın herhangi bir fon tercih talebi olmaz ise Standart Fon’a dahil olunur.
Standart Fon içinde faizli ve faizsiz olacak şekilde 2 alternatif sunulacaktır.
Standart Fon ve Değişken Fon seçenekleri katılımcılara 01/01/2018 itibariyle sunulacaktır.

Çalışan Otomatik Katılım Sözleşmesini İptal Ettiktek Sonra Tekrar
Sözleşme Başlatılacak Mı?
+

İki aylık cayma süresinde, ilgisine göre çalışan veya işverence tercih edilen Başlangıç Fonunda yatırıma yönlendirilir.

  • Farklı bir işyerine geçmesi durumunda ve ilgili şirket otomatik katılım kapsamında ise, hemen otomatik katılım sistemine dahil olacaktır.
  • Aynı işyerinde çalışıyor olması durumunda takvim yılını müteakip nisan ayı itibarıyla ve 45 yaşını doldurmamış olması durumunda otomatik katılım sistemine tekrar dahil olacaktır.

Otomatik katılım Sözleşmelerinde Devlet Katkısı Getirileri Nasıl Olacak? +

Her takvim yılı başında devlet katkısı tutarları Tüfe oranında artırılarak hesaplamalarda gösterilecektir.

Cayma İşleminizi Başlatmak İçin +
Biz Sizi Arayalım

E-Bülten Üyeliği

+

© Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi