Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Kobi KMH Koruma Sigortası

Hayat Sigortası

Kobi KMH Koruma Sigortası

'Kobi KMH Koruma Sigortası' ile kredili mevduat hesabınızın borcunu sigortalayın, zor günlerinizde yanınızda olalım.

"Kobi KMH Koruma Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?"+

Vefat teminatı için hayat sigortası genel şartlarına tabidir.

Ferdi kaza ek teminatları ferdi kaza genel şartlarına tabidir.

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan işsizlikler İşsizlik Teminat kapsamı dışındadır:
 • Türkiye İş Kurumu'ndan işsizlik yardımı kapsamında olmayanlar.
 • Sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirimi yapılan sigortalının bildirim tarihini takip eden, Sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen bekleme süresi içinde işsiz kalması, yenileme ile alınması durumunda ise işsiz kalınan tarihten önceki Sigortacı tarafından belirlenen süre boyunca ücretli olarak çalışmaması veya bu süre boyunca çalışmış olsa dahi mevcut sigortasının devam etmemesi durumunda.
 • Sigortalı sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyorsa.
 • Sigortalı mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir işte çalışıyorsa.
 • Sigortalı belirli projelerde çalışıyorsa ve bu projeler biterse.
 • Sigortalı isteyerek işsiz kalmışsa veya istifa etmişse ya da emekli olmuşsa.
 • Sigortalının kusuru veya suçu sonucu işten çıkarılması söz konusu olursa.
 • Sigortalının lokavt veya grev nedenleri ile iş sözleşmesinin askıya alınmış olması.
 • Savaş, düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler nedeniyle oluşan işsizlikler.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır) nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Ülke çapında etkili olabilecek siyasi veya ekonomik bir olay veya benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem nedeniyle oluşacak işsizlikler.
 • Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararlar sonucunda oluşacak işsizlikler.
 • İşsizlik teminatının alınmasını takip eden 90 günlük muafiyet süresi içinde gerçekleşen riskler.
 • İşsizlik riskinin gerçekleşmesini müteakip 30 günlük süre içinde iş bulunması halinde.
 • Bekleme süresi sonrasında risk ödemeleri aylık olarak yapılır ancak ay içinde iş bulunması durumunda ayın gününe göre işsiz kalınan süreye göre hak ediş ödenir. Kalan kısım için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.
"Kobi KMH Koruma Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?"+
Vefat Teminatı

Sigortalının vefatı durumunda, poliçe teminatı dahilinde, KMH borcu kapandıktan sonra varsa geriye kalan sigorta tazminat bedeli poliçede belirtilen hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının kaza sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı Ferdi Kaza Sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir. Kaza sonucu maluliyet teminatı istisnaları Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarına tabidir.

İşsizlik/Gündelik Hastane Tazminatı

Sigortalının işsiz kalması ya da hastanede yatması durumunda poliçe özel şartlarına ve hayat sigortası genel şartlarına göre tazminat ödemesi gerçekleştirilir.

Muafiyetler

İşsizlik tazminatına hak kazanma koşulu: sigorta başlangıç tarihinden itibaren aynı iş yerinde 90 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.Gündelik Hastane Tazminatına Hak Kazanma Koşulu: Sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün çalışmış olma,(kaza durumunda bu süre aranmaz) en az 7 tam gün aralıksız hastanede yatma koşulu ile hak kazanılır.

"Neden Kobi KMH Sigortası Almalısınız?"+

Bankamızdan kredi mevduat hesabı kullanan müşterilerin vefat, kaza sonucu kalıcı maluliyet, İşsizlik/Gündelik hastane risklerinden birinin gerçekleşmesi halinde kredi mevduat hesabı borcunun sigorta teminat tutarı ile sınırlı olmak üzere sigorta şirketi tarafından ödenmesini, amaçlayan hayat sigortasıdır.

Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu+
Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Detaylı Bilgi

© Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi