Bireysel Emeklilik Sistemi Hayat Sigortası Saglık Fibaemeklilik Online İletişim

İnternet Şubesi

Kurumsal Yönetim

Hakkımızda

Kurumsal Yönetim

1. Amaç ve Dayanak

Şirketimiz ortaklarına, katılımcı ve sigortalılarına, kamu dahil tüm menfaat sahiplerine yüksek kalitede ve standart bilgi aktarılmasına ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Faaliyet raporu ve internet sitesini söz konusu ilkelere uyum çerçevesinde güncelleyip paydaşlarının hizmetine sunar.

2. Genel Esaslar

Bilgilendirme Politikası

 • Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarrruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri'nde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin 2011/8 sayılı Genelge ve bu konuya ilişkin diğer alt mevzuatlardaki hükümler ile uyumludur.
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde oluşturulmuştur.
 • Şirketimiz ortakları, katılımcı ve sigortalılar ile diğer menfaat sahiplerinin, kamu dahil tüm ilgililerin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar
 • Kamuya açıklanacak bilginin, bu bilgiden yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde dolaysız, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve en uygun maliyette ulaşılabilir olmasını temin eder.
 • Müşteri sırrı ve/veya ticari sır kapsamında bulunan veya açıklanmasında yasal sakınca bulunan bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz.
 • Kamuya açıklanacak bilgi Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulur ve kamuya internet sitesi aracılığıyla duyurulur.

3. Bilgilendirme Araçları

Kamunun aydınlatılması amacıyla;

 • Kurumsal internet sitesi,
 • Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu,
 • Hazine Müsteşarlığı'na periyodik dönemlerde ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'ne ise üçer aylık dönemlerde iletilen finansal tablolar, hesap yılı sonu itibarıyla düzenlenen yıllık faaliyet raporları,
 • Gazete ilanları, Türkiye Ticaret Sicil Gazete ilanları

gibi bilgilendirme araç ve yöntemleri kullanılır.

Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesi (www.fibaemeklilik.com.tr) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. Kurumsal internet sitesi, tüm menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilmiştir. Şirketimize ilişkin detaylı bilgiler bu sitede yer alarak sürekli güncellenir. Şirketimizin internet sitesinde,

 • Şirket'e ait kurumsal bilgiler
 • Ana sözleşmesi
 • Yönetim Kurulu üyeleri ile bilgiler
 • Faaliyet Raporları
 • Bağımsız denetim raporları ile dipnotları da içerecek şekilde cari yıl ve son beş yıla ait mali tablolar
 • Şirket'in misyonu ve vizyonu

yer alır.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Mali tablo ve raporlar Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanır, yarı yıl ve yıl sonlarında bağımsız denetim raporları yasal süreler içinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na gönderilir. Hazine Müsteşarlığı'na gönderilmesinin ardından mali tablolara Şirketimiz web sitesinde "Hakkımızda" linkinden ulaşılabilir. Bununla birlikte yıllık mali tablolar ve raporlar, Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

Faaliyet Raporu uluslararası standartlara, Sigortacılık mevzuatına, Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketleri'nde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Faaliyet Raporu;

 • Şirketimiz ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri (organizasyon, insan kaynakları, iştirakler vb.)
 • Sigortacılık sektörü verilerini,
 • Sona eren yıla ilişkin olarak Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri,
 • Şirketimiz Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin bilgileri ve
 • Risk yönetimine ilişkin politikalar ile finansal bilgileri

kapsar.

Faaliyet raporu ayrıca Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır. Pay sahipleri, menfaat sahipleri ve üçüncü kişiler Şirketimiz faaliyet raporunu internet sitemizde yer alan "Hakkımızda" bölümünden temin edebilirler.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları ile sermaye artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla kamuya ilan edilir.

4. Yürütme ve Değişiklik

Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetimi altındadır.

© Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Tüm Hakkı Saklıdır Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi